Упр.3ур.- التدريبات

1. Об­ра­зуй­те име­на су­щест­ви­тель­ные ед. чис­ла во мн. чис­ло как по­ка­за­но в при­ме­ре.

…………………………………………………………………………………………………………

2. Об­ра­зуй­те как в при­ме­ре.

1

…………………………………………………………………………………………………………

3. Об­ра­зуй­те как в при­ме­ре.

…………………………………………………………………………………………………………

4. Об­ра­зуй­те во мн. ч. как в при­ме­ре.

…………………………………………………………………………………………………………

5. Про­чти­те пред­ло­же­ния, пе­ре­пи­ши­те и за­учи­те.

…………………………………………………………………………………………………………

6. Из вы­ше при­ве­ден­ных пред­ло­же­ний най­ди­те име­на во мн. ч. и впи­ши­те в пу­с­тые ме­с­та.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1